Skip to main content

การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC (StudioX-Thai)


MCU

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC (StudioX-Thai) รายวิชานี้ เป็นรายวิชาที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและขั้นตอนของการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC บนระบบ Thai MOOC จึงเหมาะสมกับ คณาจารย์ บุคลกร และผู้ที่ต้องการพัฒนารายวิชาออไลน์ทุกท่าน ที่ต้องการพัฒนารายวิชาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น เนื้อหารายวิชานี้อธิบายการใช้งานครอบคลุมทุกเครื่องมือที่มีอยู่ บนระบบ Thai MOOC แบ่งออกเป็นเนื้อหาที่สำคัญดังต่อไปนี้

  • บทที่ 1 รู้จักระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC
  • บทที่ 2 เรียนรู้กลุ่มเมนูพื้นฐานในหมวดหมู่ Content
  • บทที่ 3 เรียนรู้กลุ่มเมนูพื้นฐานในหมวดหมู่ Settings
  • บทที่ 4 เรียนรู้วิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
  • บทที่ 5 เรียนรู้วิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มเครื่องมือ HTML Component
  • บทที่ 6 เรียนรู้การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มเครื่องมือ Problem Component
  • บทที่ 7 เนื้อหาเพิ่มเติม
วิธีการเรียนรู้ในรายวิชาฯ จะเป็นการอ่านสรุปเนื้อหาในหัวข้อที่จะเรียนรู้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาวีดิโอสาธิตวิธีการใช้งานแบบ Step by Step เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหารวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องทำ Quiz และ Assignment ที่มีอยู่ในรายวิชาทุกบทเรียนที่มีอยู่ เพื่อเก็บคะแนน โดย Assignment ในรายวิชานี้จะเป็นการมอบหมายภาระกิจให้ผู้เรียนได้หัดสร้าง Course Online ของตนเอง และนำส่งผลงานให้กับทีมดูแลรายวิชาเพื่อขอรับคะแนน เหนือสิ่งอื่นใด รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ดังนั้นจึงเปิดโอกาศให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Discussion ในรายวิชาฯ ดังนั้น สำหรับผู้เรียนที่ช่วยตอบปัญหาหรือช่วยเหลือเพื่อนร่วม Course หรือทำสรุปเนื้อหาให้กับผู้เรียนท่านอื่นได้เรียนรู้บน Wiki จะได้รับคะแนนพิเศษ
คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ Thai MOOC

Enroll